Sierpy

Sierp to najstarsze z ręcznych narzędzi rolniczych do prac żniwnych, wyrób kowalski o drewnianej rękojeści i ostrzu o łukowatym kształcie. Półkoliste ostrze ma drobne ząbki nacinane (siekane) na dolnej stronie. To narzędzie, będące symbolem pracy rolnika, wykorzystywane jest do dziś.


To najstarsze jest narzędzie,
Znane chłopom prawie wszędzie.
Z rękojeścią ostrze znane,
Sierpem zawsze nazywane.

Następny eksponat

Poprzedni eksponat